Baggrunden for den forhadte kattebekændtgørelse

Jeg ville se om jeg kunne finde den dato som bekendtgørelsen skulle træde i kraft og fandt det her.

Syntes det er interessant læsning. Det sætter i hvert fald tingene i et andet perspektiv end sagen hidtil har gjort for mig.

[I]Spørgsmål nr. 55 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

”Ministerenbedes kommentere henvendelsen af 30. septem-ber 2009 fra Troldkær Katteri, v/ Marianne Munk vedrørendebekendtgø relse om katteopdræt, jf. REU alm. del – bilag 52.”

Svar:

1.Henvendelsen fra Marianne Munk af 30. september 2009 omhandleren bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af kattesamt kattepensioner og katterier, som er under udarbejdelse i Justitsmini- steriet.Marianne Munk anfører bl.a., at repræsentanter for katteorganisationen Felis Danica den 10. september 2009 deltog i et møde i Justitsministerieto m bekendtgørelsen. På mødet gennemgik man et udkast til bekendtgø-relse, som Justitsministeriet havde udarbejdet, og ministeriet oplyste, atet endeligt udkast til bekendtgørelse ville blive sendt i høring hos rele-vante myndigheder og organisationer m.v.Ifølge Marianne Munk, der selv er katteopdrætter, indeholder det udkasttil bekendtgørelse, som blev drøftet på ovennævnte møde, en rækkeuhensigtsmæ ssigheder. Det er således efter Marianne Munks opfattelseikke hensigtsmæssigt, at personer, der har opdræt i private hjem, skal sø-ge tilladelse hos fødevareregionen for at kunne
producere tre kuld killin-ger på et år. Endvidere er det ikke rimeligt, at de samme personer – udover at skulle opfylde en række krav til bl.a. indretning af lokaler – skalhave dyrlægekontrol fire gange om året og være i besiddelse af en dyre-passerassisten tuddannelse.

2.Jeg kan oplyse, at det fremgår af dyreværnslovens § 18, stk. 1, at er-hvervsmæssig handel med og opdræt af dyr kun må drives med politidi-rektø rens tilladelse. Det samme gælder for drift af dyrepensioner og dy-reinternater samt formidling af dyr. Justitsministeren kan efter dyre-værnslovens § 18, stk. 2, fastsætte regler om indretning og drift af virk-somheden, herunder om krav, der kan stilles til personalet, og om tilsyn.Justitsminis teriet har bl.a. med hjemmel i dyreværnslovens § 18, stk. 2,den 12. december 2002 udstedt bekendtgørelse nr. 1022 om erhvervs-mæssig handel med dyr (herefter dyrehandlerbekendtgø relsen) med sene-re ændring. Endvidere har Justitsministeriet udstedt bekendtgørelse nr.1466 af 12. december 2007 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af2
hunde samt hundepensioner og hundeinternater (herefter hundehandler- bekendtgørelsen) med senere ændring.Dyrehandlerb ekendtgørelsen omfatter hold af dyr, herunder katte, somled i erhvervsmæssig handel med dyr fra eller uden fast forretningsstedog indeholder bl.a. regler om indretning af lokaler og dyreanlæg.I september 2004 afgav Det Dyreetiske Råd en udtalelse om katte. Rådetanbefaler i udtalelsen, at der udarbejdes særlige regler om bl.a. er-hvervsmæssigt hold og opdræt af katte. Det Dyreetiske Råd henviser iden forbindelse til, at sådanne regler allerede findes for hunde, og at rådetikke ser nogen grund til ikke at stille tilsvarende krav til erhvervsmæssigthold og opdræt af katte. Reglerne bør efter rådets opfattelse omfatte ihvert fald følgende forhold: Forbud mod at holde katte i mindre bure(undtagen hos dyrlæger, på internater, pensioner eller andre midlertidigeformer for ophold), kattenes opholdsrum skal indrettes, så deres
ad-færdsmæssige behov så vidt muligt kan tilgodeses, ligesom der bør stilleskrav til personalets kvalifikationer og krav om dyrlægetilsyn svarende tilde krav, der stilles i forbindelse med erhvervsmæssigt hold og opdræt afhunde.Justitsmini steriet arbejder i øjeblikket på at implementere bl.a. denne an-befaling fra Det Dyreetiske Råds udtalelse. Planen er i den forbindelse, atder efter drøftelse med relevante aktører, herunder Det Dyreetiske Rådog Dyreværnsrådet, skal udarbejdes en bekendtgørelse om handel med ogopdræt af katte samt kattepensioner og katterier.

3.I april måned 2009 afholdt Justitsministeriet derfor et møde om ind-holdet af en sådan bekendtgørelse med repræsentanter fra Dyrenes Be-skyttelse, DyreværnsOrganisatio nernes SamarbejdsOrganisat ion (DO-SO), Dyreværnsrådet og Det Dyreetiske Råd. På baggrund af dette mødeudarbejdede Justitsministeriet et nyt udkast til bekendtgørelse, som den10. september 2009 blev drøftet på endnu et møde med repræsentanterfra de ovennævnte organisationer og råd. I mødet deltog endvidere re-præsentanter fra Felis Danica, Inges Kattehjem og Kattens Værn.Det udkast til bekendtgørelse, som blev drøftet på mødet den 10. septem-ber 2009, indeholdt – i lighed med hundehandlerbekendt gørelsen – bl.a.en definition af, hvad der forstås ved erhvervsmæssigt opdræt. Af udka-stet til bekendtgørelse fremgik således, at ved erhvervsmæssigt opdræt3
forstås opdræt, hvor der med anvendelse af tre eller flere avlshunner av-les tre eller flere kuld killinger årligt.Som det fremgår af Marianne Munks henvendelse, var der på mødet endiskussion om, hvorvidt denne definition af erhvervsmæssigt opdræt afkatte var hensigtsmæssig. Nogle af mødedeltagerne gav udtryk for, atantallet af avlshunner og killingekuld burde sættes væsentligt op, mensandre gav udtryk for, at udkastet til bekendtgørelse på dette punkt varpassende. Udkastet til bekendtgørelse indeholdt endvidere – i lighed med hunde-handlerbekend tgørelsen – en bestemmelse om, at der til virksomheden ogfor dennes regning skal være knyttet en dyrlæge, og at virksomheden skalforanledige, at dyrlægen tilser katteholdet mindst 4 gange årligt.Herudover indeholdt udkastet til bekendtgørelse en bestemmelse medkrav om uddannelse for de personer, der har det daglige ansvar for virk-somheden og de ansatte i virksomheden. Uddannelseskravet
gælder alenefor personer, der driver erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte.Det vil sige, at personer, der driver kattepensioner eller katteinternater, ikke vil være omfattet.Baggrunden for den pågældende bestemmelse er vedtagelsen den 10. juni2008 af folketingsbeslutnin g om krav om uddannelse af dyrehandlere ogansatte i dyrehandlere (B 99). Folketingsbeslutnin gen pålægger justits-ministeren at fastsætte krav om, at det er en betingelse for at kunne drivevirksomhed som dyrehandler eller arbejde i en dyrehandel, at man hargennemgået et relevant uddannelsesforlø b.Felis Danica har efter mødet den 10. september 2009 på vegne af en ræk-ke katteorganisationer indsendt et udspil til et mere lempeligt uddannel-sesforlø b til Justitsministeriet. I forslaget lægges der op til, at uddannel-sen skal bestå af 4 undervisningsmodule r, og at hvert modul skal kunnegennemfø res på en halv undervisningsdag. Kravet skal gælde for alle, derer omfattet
af bekendtgørelsen, således at der ikke som i dyrehandlerbe- kendtgørelsen stilles forskellige krav til henholdsvis den ansvarlige forvirksomheden og de ansatte.

3.På baggrund af drøftelserne på de to møder, der er blevet afholdt omindholdet af bekendtgørelsen, og det materiale, som Felis Danica har ind-sendt om uddannelseskravet, er Justitsministeriet ved at udarbejde et en-4
deligt udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt hold og opdræt afkatte samt erhvervsmæssig drift af kattepensioner og katteinternater. Detforventes, at udkastet til bekendtgørelse vil blive sendt i høring hos rele-vante organisationer og myndigheder m.v. i løbet af kort tid. Når hø-ringssvarene foreligger, vil jeg tage stilling til den endelige udformningaf bekendtgørelsen. Jeg agter i den forbindelse endvidere at orientere Folketingets Retsud-valg, når der foreligger et endeligt udkast til den nævnte bekendtgørelse.
5
[/I]

Nå det gør det så ikke for mig.

Og jeg undrer mig over at der så stadig ikke er fattet mere, da andet udkast kom. Historien er, som FD også fortalte efter mødet hos JM, at internater og opdræt blandes sammen, og jeg tror ikke rigtig JM har kunnet se forskel på hvem der var hvem.

Skandaløst.

I september 2004 afgav Det Dyreetiske Råd en udtalelse om katte. Rådetanbefaler i udtalelsen, at der udarbejdes særlige regler om bl.a. er-hvervsmæssigt hold og opdræt af katte. Det Dyreetiske Råd henviser iden forbindelse til, at sådanne regler allerede findes for hunde, og at rådetikke ser nogen grund til ikke at stille tilsvarende krav til erhvervsmæssigthold og opdræt af katte. Reglerne bør efter rådets opfattelse omfatte ihvert fald følgende forhold: Forbud mod at holde katte i mindre bure(undtagen hos dyrlæger, på internater, pensioner eller andre midlertidigeformer for ophold), kattenes opholdsrum skal indrettes, så deres
ad-færdsmæssige behov så vidt muligt kan tilgodeses, ligesom der bør stilleskrav til personalets kvalifikationer og krav om dyrlægetilsyn svarende tilde krav, der stilles i forbindelse med erhvervsmæssigt hold og opdræt afhunde.

Denne sekvens beskriver jo hvad der har fået sat gang i tingene. At det jo blev gjort på en noget kluntet måde det er en anden sag.

[quote=Babette;343151]I september 2004 afgav Det Dyreetiske Råd en udtalelse om katte. Rådetanbefaler i udtalelsen, at der udarbejdes særlige regler om bl.a. er-hvervsmæssigt hold og opdræt af katte. Det Dyreetiske Råd henviser iden forbindelse til, at sådanne regler allerede findes for hunde, og at rådetikke ser nogen grund til ikke at stille tilsvarende krav til erhvervsmæssigthold og opdræt af katte. Reglerne bør efter rådets opfattelse omfatte ihvert fald følgende forhold: Forbud mod at holde katte i mindre bure(undtagen hos dyrlæger, på internater, pensioner eller andre midlertidigeformer for ophold), kattenes opholdsrum skal indrettes, så deres
ad-færdsmæssige behov så vidt muligt kan tilgodeses, ligesom der bør stilleskrav til personalets kvalifikationer og krav om dyrlægetilsyn svarende tilde krav, der stilles i forbindelse med erhvervsmæssigt hold og opdræt afhunde.

Denne sekvens beskriver jo hvad der har fået sat gang i tingene. At det jo blev gjort på en noget kluntet måde det er en anden sag.[/quote]

Det dyreetiske råds udtalelse om katte er fra 2004. Og det var den, der blandt andet inspirerede Marianne H herinde fra og andre til at lave underskriftsindsamlinger for at lægge pres på politikerne til at få fingeren ud. :slight_smile:

Det er på høje tid her 5-6 år efter.

For mig at se er der intet nyt i den skrivelse… Den fortæller bare om forløbet op til tidspunktet for skrivelsen og den stemmer jo overens med de refereringer, vi har fået indtil flere gange fra både Felis Danica og Jyrak.

Men at skrivelsen ikke er ny for mig, betyder jo ikke, at ingen vil få noget ud af den…

Her er linket til det dyreetiske råd udtalelse om katte fra 2004: http://217.195.184.226/fileadmin/downloads/Dyrevaernsraad/Udtalelser_og_tilhoerende_pressemeddelelser/Udtalelse_om_katte__september_2004_.pdf

F.eks anbefales dette:

Der er i øvrigt også flere gode forslag og en opfordring til at nytænke for at finde en holdbar kattepolitik overfor de fritlevende katte.

Der er masser af gode forslag, og regler for opdræt er bare et af dem.

Alt er jo som bekendt relativ. Mit sofahjørne har jo heller ikke været det bedste sted at opholde sig medens der blev holdt møder her og der. Især ikke hvis man vil vide hvad der blev sagt.