Høringssvar omkring katte på egne grund

Lovændringerne som vi har talt om herinde vedr lov om mark og vejfred - Her kan I se høringsvarene også om katte samt ministeriets respons.

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/l93/bilag/1/1308407/index.htm

Forslaget vedrørende indførelse af en kattelov eller et separat afsnit om katte i mark- og vejfredsloven mødekommes ikke, da ejerkatte er omfattet af lovens bestemmelser, og reglerne efter fødevare[I]ministeriets vurdering vurderes tilstrækkelige.”

[/I]Kattens Værn og Inges Kattehjem (KV og IK) er enige i forslaget om at fjerne muligheden for at af
live omstrejfende katte, men foreslår, at ejerkatte placeres i et separat afsnit i mark- og vejfredslo
ven, da det vil gøre det mere overskueligt hvilke regler, der gælder for ejerkatte, og det kan være
med til at modvirke frustrationer og mulig selvtægt. Det er KV og IK´s opfattelse, at den nuværende
mangelfulde procedure er årsagen til mange frustrationer, når konflikter vedrørende ejerkatte søges
løst, og de foreslår derfor en nærmere beskrevet procedure for, hvordan den optagelsesberettigede
skal håndtere omstrejfende ejerkatte på sin grund. Det er KV og IK´s opfattelse, at det er en svaghed
for kattes retsstilling, at de i loven slås i hartkorn med uvane tyre og undslupne fåreflokke. KV
og IK anfører, at katte hverken skambider mennesker eller husdyr, ligesom de ikke forvolder skade
på fast ejendom (bygninger, hegn, etc.), hvorfor loven afspejler et gammeldags og forkert syn på katte.

Imødekommes ikke, da katte er omfattet af lovens bestemmelser, og reglerne efter fødevareministeriets vurdering vurderes tilstrækkelige.
Endvidere vil det nævnte forslag til en procedure for håndtering af omstrejfende ejerkatte medføre øgede administrative omkostninger

[FONT=TimesNewRomanPSMT]For så vidt angår katte anfører L&F, at katte er mere end en irritation, da katte jager fuglevildt og[/FONT][FONT=TimesNewRomanPSMT]kan udgøre stor gene i haver og ved landbrugsejendomme.[/FONT][FONT=TimesNewRomanPS-ItalicMT]Det vurderes, at problemstillingen for omstrejfende hunde og katte er forskellig, og at katte ikke i[/FONT][FONT=TimesNewRomanPS-ItalicMT]samme grad som hunde udgør en fare for personer eller ejendom, ligesom der er forskel på den[/FONT][FONT=TimesNewRomanPS-ItalicMT][I]skade, de kan forvolde

Desuden står der disse højdepunkter (jeg kan ikke få kursiv væk [/I]:surrender1:)
[I]Den Danske dyrlægeforening ønsker krav om identificering af katte, men det afvises, da ministeriet ikke mener at problemet med katte er ret stort. Ikke tilstrækkelige vægtige hensyn, som de skriver. Landbrug og Fødevarer ønsker krav om mærkning af katte og mulighed for at sikre at gentagende strejfere holdes på egne grund - ministeriet imødekommer ikke, da det vil komme an på en konkret vurdering hvad der skal ske

Så ejerkatte er omfattet men ingen krav om mærkning/identificering.

PS ikke et ord om de der dræbertamkaniner! De tier det alle sammen ihjel [/I][/FONT]:tihi:[FONT=TimesNewRomanPS-ItalicMT][/FONT]