Total OT

:kryds::kryds::kryds:

Hvem kan hjælpe en idiot ???

Jeg har fundet noget guf til min slægtsforskning lige NU - men jeg kan dælme ikke få det kopieret og smidt ind i Word…

:s:S

Det er på dette link - side 31 - sag nr. 70.

Jeg skal ikke have alle de andre sider - kun side 31 - men jeg kan ikke hitte ud af det.

http://www.sbib.dk/documents/Dansk_soeulykkestatistik/1900_01-60.pdf

Jeg giver gerne en lille present som tak for hjælpen.

:kryds::kryds::kryds:

Løbe-Nr.
Navn.
Art.
Fører.
Hjemsted.
Brutto Register-
Tonnage.
Rederi.
Ladning.
Rejse.
Sted.
Tid.
Vind- og Vejrforhold.
Art. Oplysninger. Optagelses-Sted og Datum.
68. Albert.
3m. Skonnert.
C. K. Fabricius.
Marstal.
144.
A. H. Petersen.
Sild.
Helmsdale
(Skotland)—
Königsberg.
3 Mil ØNØ. af Sandhammaren.
Østersøen.
1/11 1900.
SØ.lig. Labert.
Kollision. Kl. 51/2 FM. saas om St. B. fra A., som med klart brændende Sidelys
laa bidevind ØNØ. over, en modgaaende Damper — «Gotland» af Gøteborg.
Kl. 6, da G. havdes 4 Streger om St. B., blev Roret i G lagt B. B. og kort
efter løb G. ind i A.’s St. B.’s Bov og bortrev Klyverbom og Bovspryd med
Rigning. A. toges paa Slæb og indbugseredes samme Dags EM. Kl 41/2 til
Malmø. Kun G.’s grønne Sidelys var set fra A. Umiddelbart forinden
Kollisionen blev A.’s Ror lagt B. B., men dette kunde ikke forhinden
Sammenstødet.
Anm. G.’s Rederi erstattede Skaden paa A. ved Udbetaling af 7000 Kr.
Søforklaring i Malmø
d. 10/11 1900.
Bønner og Havre.
Königsberg–Poole.
Korsaskär (Øland).
13/12 1900.
SV.lig. Regntykning.
Grundstødning. Kl. 21/2 EM. paa Styrmandens Vagt grundstødte A. Anker udsattes
og Varpning forsøgtes, men uden Resultat. D. 14. telegraferedes til Karlskrona
efter Bjærgnings-Damper; men Kl. 10 EM. steg Vandet saa meget, at
det lykkedes at bringe A. flot ved egen Hjælp. D. 15. Kl. 4 EM. ankom
Dykker-Damperen «Eol» af Karlskrona, der indbragte A. dertil, hvor det
viste sig, at Skibet ingen Skade havde taget.
Anm. Kapt. F. ikendtes en Bøde paa 10 Kr. til Statskassen for Undladelse af
Anmeldelse af Søulykken i første danske Havn.
Søforhør i Ærøskjøbing
d. 17/12 1901.
69. Alfa.
Skruedamper.
N. T. Nielsen.
Esbjerg.
630.
Dpsk. Selsk.
«Vesterhavet
».
Trælast.
Sverige—London.
Kaiser Wilhelm—Kanalen.
28/5 1900.
Taage.
Kollision. Med Lods om Bord, og efter dennes Ordre gaaende med langsom
Fart, observeredes fra A. en modgaaende Damper — «Hernösand» af Hamburg.
Fra A. gaves 1 Damppibe-Tone, hvilket besvaredes med 2 fra H.,
som dengang saas om B. B. forude. Strax efter gav H. 3 korte Toner,
hvorpaa A. svarede med samme Signal, og Maskinen kastedes «Fuld Kraft
Bak». Da A.’s Lods erklærede, at H. ikke kunde passeres om B. B., lagdes
Roret St. B. og Maskinen sattes paa «Langsom Kraft Frem». Saa snart Forskibet
viste klart, kastedes Maskinen atter «Fuld Kraft Bak» for at hjælpe
paa Drejet. Under Passagen, som skete om St. B., tørnede H. mod A.’s
St. B.’s Laaring og brækkede en Plade oven for Dækket i ca. 8 Fods Længde.
Søforhør i Næstved
d. 5/7 1900.
70. Amalienborg.
Skruedamper.
C. E. Dømel.
Kjøbenhavn.
1344.
Dpsk. Selsk.
«Dannebrog
».
Ledig.
Rouen—Blyth.
Le Havre’s Red.
5/1 1900.

Kollision. Kl. 23/4 EM. paasejledes A. om St. B. agter af en græsk Damper
«Manoussis», som var medgaaende, og tæt ved A. forsøgte med St. B.’s Ror
at gaa agten om A. Ved Kollisionen bøjedes A.’s Gelænder, den øverste
Plade agter brækkedes, flere Dæksbjælker beskadigedes, og Dækket sprængtes
i Naadderne paa flere Steder.
Søforhør ved Kbhvn.’s Søog
Handelsret d. 30/4 1900.
71. Ane.
3m. Skonnert.
Peter Jørgensen.
Thurø.
153.
J. Ph. Jørgensen.
Flasker.
Gøteborg—London.
Nordsøen.
31/12 1900.
NØ.lig. Storm.
2 Mand druknede
ved
at skylles over
Bord.
Søskade.
Kl. 61/2 FM., da A. laa underdrejet, slog en voldsom Sø ind over
Dækket, hvorved Kapt. Peter Jørgensen af Thurø og svensk Ungmand
C. B. H. Holmblad skylledes over Bord og druknede. Den 3die Mand
paa Vagten skylledes væk fra Rattet og mistede Bevidstheden en kort Tid.
Styrmanden, som var til Køjs, kom kort efter op; men noget Redningsforsøg
kunde under de daværende Omstændigheder — Storm og høj Sø — ikke
foretages, og i Mørket hverken saas eller hørtes de Overbordfaldne. A. fik
ved den samme Braadsø betydelig Skade paa det Opstaaende.
Søforhør ved Sunds Gudme
Herreder og Lehn Birk
d. 12/3 1900.
72. Anna.
Skonnert.
P. M. Jensen.
Hasle.
67.
J. Herskind.
Mursten.
Hasle—Slesvig.
Havnsø Nakke. Storstrømmen.
19/4 1900.
VNV.lig. Frisk Kuling.
Grundstødning. K. 5 FM., umiddelbart forinden Vending skulde foretages, grundstødte
A. Da Skibet ikke med Assistance fra Land kunde bringes flot,
rekvireredes d. 21. en Slæbedamper fra Stege, som for 600 Kr. bragte A af
Grunden. Under Bjærgningen mistedes et Anker med 15 Fv. Kætting. Da
Skibet ingen Skade havde taget, fortsattes Rejsen d. 1/5.
Søforhør i Hasle d. 18/5 1900.
73. Anna.
Skonnert.
C. P. List.
Holbæk.
131.
P. Smith.
Trælast.
Sverige—
Newcastle.
Sjollen (Flinterenden).
19/10 1900.
N.lig. Frisk Kul. Klart.
Grundstødning. Kl 51/2 FM. grundstødte A. og blev læk. Ved Assistance af
«Svitzers B. E.» bragtes Skibet samme Dag flot og bugseredes til Malmø,
hvor Ladningen efter Dykker-Undersøgelse blev udlosset.
Anm. Aarsagen til Grundstødningen angives at være Strømsætning og Fejl i
det engelske Søkort, hvorefter der blev navigeret i A. I Kortet var nemlig
Dybden paa Strandings-Stedet angivet at være 2 Fv., medens den kun er
2, 4 Meter.
Søforklaring i Malmø
d. 26/10 1900.
Søforhør i Holbæk
d. 14/3 1901.

Siden kan du ikke kopiere som den er da det er en PDF fil

Men du kan udskrive den og så selv sortere i den lange liste jeg har lavet med selve skriften og så selv lave det igen

Du stiller dig på side 31, sag 70, og så trykker du på “fotografiapparatet” i værktøjslinjen for oven. Nu kan du markere det tekststykke, du vil kopiere - og derefter sætte det ind i Word. Det bliver sat ind som et “foto” af teksten, og altså ikke som et stykke tekst til at skrive videre i.

[quote=birtheras;136359]1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Løbe-Nr.
Navn.
Art.
Fører.
Hjemsted.
Brutto Register-
Tonnage.
Rederi.
Ladning.
Rejse.
Sted.
Tid.
Vind- og Vejrforhold.
Art. Oplysninger. Optagelses-Sted og Datum.
68. Albert.
3m. Skonnert.
C. K. Fabricius.
Marstal.
144.
A. H. Petersen.
Sild.
Helmsdale
(Skotland)—
Königsberg.
3 Mil ØNØ. af Sandhammaren.
Østersøen.
1/11 1900.
SØ.lig. Labert.
Kollision. Kl. 51/2 FM. saas om St. B. fra A., som med klart brændende Sidelys
laa bidevind ØNØ. over, en modgaaende Damper — «Gotland» af Gøteborg.
Kl. 6, da G. havdes 4 Streger om St. B., blev Roret i G lagt B. B. og kort
efter løb G. ind i A.’s St. B.’s Bov og bortrev Klyverbom og Bovspryd med
Rigning. A. toges paa Slæb og indbugseredes samme Dags EM. Kl 41/2 til
Malmø. Kun G.’s grønne Sidelys var set fra A. Umiddelbart forinden
Kollisionen blev A.’s Ror lagt B. B., men dette kunde ikke forhinden
Sammenstødet.
Anm. G.’s Rederi erstattede Skaden paa A. ved Udbetaling af 7000 Kr.
Søforklaring i Malmø
d. 10/11 1900.
Bønner og Havre.
Königsberg–Poole.
Korsaskär (Øland).
13/12 1900.
SV.lig. Regntykning.
Grundstødning. Kl. 21/2 EM. paa Styrmandens Vagt grundstødte A. Anker udsattes
og Varpning forsøgtes, men uden Resultat. D. 14. telegraferedes til Karlskrona
efter Bjærgnings-Damper; men Kl. 10 EM. steg Vandet saa meget, at
det lykkedes at bringe A. flot ved egen Hjælp. D. 15. Kl. 4 EM. ankom
Dykker-Damperen «Eol» af Karlskrona, der indbragte A. dertil, hvor det
viste sig, at Skibet ingen Skade havde taget.
Anm. Kapt. F. ikendtes en Bøde paa 10 Kr. til Statskassen for Undladelse af
Anmeldelse af Søulykken i første danske Havn.
Søforhør i Ærøskjøbing
d. 17/12 1901.
69. Alfa.
Skruedamper.
N. T. Nielsen.
Esbjerg.
630.
Dpsk. Selsk.
«Vesterhavet
».
Trælast.
Sverige—London.
Kaiser Wilhelm—Kanalen.
28/5 1900.
Taage.
Kollision. Med Lods om Bord, og efter dennes Ordre gaaende med langsom
Fart, observeredes fra A. en modgaaende Damper — «Hernösand» af Hamburg.
Fra A. gaves 1 Damppibe-Tone, hvilket besvaredes med 2 fra H.,
som dengang saas om B. B. forude. Strax efter gav H. 3 korte Toner,
hvorpaa A. svarede med samme Signal, og Maskinen kastedes «Fuld Kraft
Bak». Da A.’s Lods erklærede, at H. ikke kunde passeres om B. B., lagdes
Roret St. B. og Maskinen sattes paa «Langsom Kraft Frem». Saa snart Forskibet
viste klart, kastedes Maskinen atter «Fuld Kraft Bak» for at hjælpe
paa Drejet. Under Passagen, som skete om St. B., tørnede H. mod A.’s
St. B.’s Laaring og brækkede en Plade oven for Dækket i ca. 8 Fods Længde.
Søforhør i Næstved
d. 5/7 1900.
70. Amalienborg.
Skruedamper.
C. E. Dømel.
Kjøbenhavn.
1344.
Dpsk. Selsk.
«Dannebrog
».
Ledig.
Rouen—Blyth.
Le Havre’s Red.
5/1 1900.

Kollision. Kl. 23/4 EM. paasejledes A. om St. B. agter af en græsk Damper
«Manoussis», som var medgaaende, og tæt ved A. forsøgte med St. B.’s Ror
at gaa agten om A. Ved Kollisionen bøjedes A.’s Gelænder, den øverste
Plade agter brækkedes, flere Dæksbjælker beskadigedes, og Dækket sprængtes
i Naadderne paa flere Steder.
Søforhør ved Kbhvn.’s Søog
Handelsret d. 30/4 1900.
71. Ane.
3m. Skonnert.
Peter Jørgensen.
Thurø.
153.
J. Ph. Jørgensen.
Flasker.
Gøteborg—London.
Nordsøen.
31/12 1900.
NØ.lig. Storm.
2 Mand druknede
ved
at skylles over
Bord.
Søskade.
Kl. 61/2 FM., da A. laa underdrejet, slog en voldsom Sø ind over
Dækket, hvorved Kapt. Peter Jørgensen af Thurø og svensk Ungmand
C. B. H. Holmblad skylledes over Bord og druknede. Den 3die Mand
paa Vagten skylledes væk fra Rattet og mistede Bevidstheden en kort Tid.
Styrmanden, som var til Køjs, kom kort efter op; men noget Redningsforsøg
kunde under de daværende Omstændigheder — Storm og høj Sø — ikke
foretages, og i Mørket hverken saas eller hørtes de Overbordfaldne. A. fik
ved den samme Braadsø betydelig Skade paa det Opstaaende.
Søforhør ved Sunds Gudme
Herreder og Lehn Birk
d. 12/3 1900.
72. Anna.
Skonnert.
P. M. Jensen.
Hasle.
67.
J. Herskind.
Mursten.
Hasle—Slesvig.
Havnsø Nakke. Storstrømmen.
19/4 1900.
VNV.lig. Frisk Kuling.
Grundstødning. K. 5 FM., umiddelbart forinden Vending skulde foretages, grundstødte
A. Da Skibet ikke med Assistance fra Land kunde bringes flot,
rekvireredes d. 21. en Slæbedamper fra Stege, som for 600 Kr. bragte A af
Grunden. Under Bjærgningen mistedes et Anker med 15 Fv. Kætting. Da
Skibet ingen Skade havde taget, fortsattes Rejsen d. 1/5.
Søforhør i Hasle d. 18/5 1900.
73. Anna.
Skonnert.
C. P. List.
Holbæk.
131.
P. Smith.
Trælast.
Sverige—
Newcastle.
Sjollen (Flinterenden).
19/10 1900.
N.lig. Frisk Kul. Klart.
Grundstødning. Kl 51/2 FM. grundstødte A. og blev læk. Ved Assistance af
«Svitzers B. E.» bragtes Skibet samme Dag flot og bugseredes til Malmø,
hvor Ladningen efter Dykker-Undersøgelse blev udlosset.
Anm. Aarsagen til Grundstødningen angives at være Strømsætning og Fejl i
det engelske Søkort, hvorefter der blev navigeret i A. I Kortet var nemlig
Dybden paa Strandings-Stedet angivet at være 2 Fv., medens den kun er
2, 4 Meter.
Søforklaring i Malmø
d. 26/10 1900.
Søforhør i Holbæk
d. 14/3 1901.[/quote]

[bigkiss][bigkiss][bigkiss]

Tusind tak… du kan bare alt på en Pc…

[quote=birtheras;136361]Siden kan du ikke kopiere som den er da det er en PDF fil

Men du kan udskrive den og så selv sortere i den lange liste jeg har lavet med selve skriften og så selv lave det igen[/quote]

:wehuu::wehuu:

Mere tak…

[bigkiss][bigkiss][bigkiss]

Også tak til dig - det skal også prøves - for jeg har en del søulykker, jeg skal have styr på…

Iiiiih altzå, I er bare så dygtige - tusind tak for hjælpen.

:wehuu:

:):):slight_smile:

Til de to dygtige damer - jeg har fundet ud af det :wehu::wehu:
(blot ærgrer det mig lidt, at jeg ikke kan få det kopieret som det oprindelige skema)

Så nu er der frit valg på alle hylder - hvilken present ønsker I at modtage ??

:fløjte::fløjte::fløjte:

Jeg vil bare gerne vide, hvad det er for “søulykker”, du skal have styr på :slight_smile:

:):slight_smile:

Jow, det er min tip-oldefar - han var kaptajn - og jeg har surfet lidt rundt på Nettet for at finde noget om ham - og jeg fandt omtalte link her til aften.

Mener du, at du vil have præcise oplysninger om hvor de findes ??

:slight_smile:

Nej, måske ikke præcise.

Håbede bare på nogle spændende anekdoter - folk, der går op i slægtsforskning har tit gode historier i ærmet :slight_smile:

Min far har også slægtsforsket på hans side af slægten og er vistnok nået til 1700-et eller andet, og der er vi i Tyskland.

[quote=Charlotte Oeh.;136423]Nej, måske ikke præcise.

Håbede bare på nogle spændende anekdoter - folk, der går op i slægtsforskning har tit gode historier i ærmet :slight_smile:

Min far har også slægtsforsket på hans side af slægten og er vistnok nået til 1700-et eller andet, og der er vi i Tyskland.[/quote]

:):slight_smile:

Så er vi måske i familie laaaaangt ude, både min mødrene og fædrene side stammer fra Tyskland…

Jeg har da et par historier i ærmerne - de må dog venete til en anden god gang, for nu er jeg på vej i seng…

:inlove::inlove:

Jeg er også af tysk afstamning fra min mors side da hun er født tysk Therese - men det ved du jo allerede :tihi:

Min far er fra Hobro egnen

[quote=birtheras;136460]Jeg er også af tysk afstamning fra min mors side da hun er født tysk Therese - men det ved du jo allerede :tihi:

Min far er fra Hobro egnen[/quote]

:fløjte::fløjte:

Jae… det var der vist noget om :stuck_out_tongue:

Mit tyske ligger nu langt tilbage i anerne - min tip-tip-oldefar blev født i Tyskland, men kom siden til Danmark og startede Dømel-klanen.

Og jeg er den første pige i 4 generationer… så lidt speciel har man vel lov til at føle sig ?

:wehu::wehu:

Min ene tante forskede i vores slægt… og kom meget langt tilbage :slight_smile:
Har ofte selv haft lyst til at begynde selv, men ser egentlig ingen grund til at lave hendes arbejde en gang til - og hun stoppede først da det blev rigtig svært både at finde oplysningerne og stole på deres rigtighed…
Min slægt er ført med sikkerhed tilbage til ca begyndelsen af 1300tallet og med tydelige spor videre tilbage til så sent som 900tallet…
Fordelen ved at have et unikt slægtsnavn… kombineret med at have tilhørt lavadel, højadel og kongeslægten :slight_smile:
Det er godt nok gået noget tilbage for familien - min morfar var ludfattig fisker fra Esbjerg med 11 børn at forsørge :smiley:

Jeg har også sommetider tænkt på at finde lidt om min slægt på min fars side. Den lader til at rumme en del sjove ting. Blandt andet ved jeg min oldemor var en tatertøs, en som helst ikke skulle nævnes i familien.
Det var ihvertfald tys tys når der var små nysgerrige ører tilstede:p
Gæt lige hvem der kunne finde på at lytte ved døren-høhø
Knus Elin

[quote=Leopolds mor;136624]Jeg har også sommetider tænkt på at finde lidt om min slægt på min fars side. Den lader til at rumme en del sjove ting. Blandt andet ved jeg min oldemor var en tatertøs, en som helst ikke skulle nævnes i familien.
Det var ihvertfald tys tys når der var små nysgerrige ører tilstede:p
Gæt lige hvem der kunne finde på at lytte ved døren-høhø
Knus Elin[/quote]

Åh ja… de små familiehemmeligheder der kommer frem, kan være utroligt morsomme…
Fx havde min morfar en moster, som alle mente var gammeljomfru - bragende indremissionsk og meget “anstrengende” at være sammen med at dømme udfra min mor og hendes søskendes beskrivelser (“ungdommen af idag” osv osv)…
Det viste sig at denne moster havde ikke kun et men hele to børn - født udenfor ægteskab! :smiley: (Ja, det var ikke godt dengang! men idag kan man more sig over, at et menneske, der i den grad har gået imod det vedtagne, pludselig bliver selveste Moralens Vogter… og at det har været så skjult, at ikke engang min morfar anede noget om det.)

Min tante var egentlig begyndt at forske i sin egen slægt, men opgav da hun kom til generationerne før Jeppe Åkjær… det flød med samfundets udskud og bundfald, mordere, skøger, straffefanger osv osv. Hun blev rent ud sagt “deprimeret” af det… selv ville jeg nok have fundet det spændende :slight_smile:

[quote=Leopolds mor;136624]Jeg har også sommetider tænkt på at finde lidt om min slægt på min fars side. Den lader til at rumme en del sjove ting. Blandt andet ved jeg min oldemor var en tatertøs, en som helst ikke skulle nævnes i familien.
Det var ihvertfald tys tys når der var små nysgerrige ører tilstede:p
Gæt lige hvem der kunne finde på at lytte ved døren-høhø
Knus Elin[/quote]

:):slight_smile:

Kom i gang, Elin… :wehu:

Det er så spændende, og nu ligger der bare så meget på Nettet - at du stort set kan finde folketællinger, og kirkebøger helt frem til 1930-35.

Og det lidt mere specifikke om personer, det finder du på Landsarkivet i Viborg - hvor det er gratis at sidde hele dagen.

Og ikke mindst, så står jeg til din rådighed 24 timer i døgnet hvis du mangler hjælp - og det skal ikke koste dig en øre.

:tihi::tihi:

PS: hvis du har navne på f.eks. dine bedsteforældre og et ca. årstal for deres fødsel; bryllup eller andet - så smid det her eller på en PB - så prøver jeg at lure på det for dig…

:kryds:

:thumbup: Tak for tippet Therese

Jeg har lige fundet ud af at min Oldefar hed Peter og at min farmor var et år ældre en min farfar -what

Hvor finder jeg så nyere oplysninger Therese :?