Dokumentation ang. Trinol m.m. giftighed for katte

Jaja, jeg plejer at holde mig fra FB diskussioner, men måtte lige blande mig i en tråd den anden dag hvor diverse brugere anbefalede en katteejer at bruge Trinol, Staldchok og lignende utøjsspray for at komme edderkopper til livs, primært på hendes gulv og ved gulvlister hvor hendes kat færdes. Jeg skrev så at det ville jeg holde mig langt fra da det er set at katte er blevet fatalt forgiftet af deslige kemikalier.

Og nu er jeg så blevet ramt af “ja, det er fint du har en holdning - kom med beviserne” så jeg er i gang med at google, men er der nogen der har nogle links jeg kan bruge er de meget velkomne.

Det hjælper garanteret ikke hvis jeg skriver at den skadedyrsbekæmper jeg havde ude for 10 år siden nærmest bakkede ud af lejligheden igen da jeg fortalte jeg havde katte, for så havde han nærmest intet der var sikkert at bruge.

1 Synes om

Ikke lang tid siden jeg ledte efter lidt det samme, og fant noget men kan ikke lige finde det igen

Men fandt det her, men det er ikke du kan bruge, tro jeg ikke, men hvis du går det den afsnit der hedder hjemmet og læser den, først anbefale de det , og så for tæller de man skal passe meget på. Skal nok prøve og komme på hvad den anden side hed undskyld jeg ikke kan nu

Med venlig hilsen

På producentens hjemmeside kan man læse alt tilstrækkeligt? At nogen overhoved overvejer at sprøjte med gift i eget hjem er uforståeligt - og slet ikke pga edderkopper

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

(H304) Forårsager hudir-ritation.
(H315) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
(H410) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
(EUH066). Undgå kontakt med huden. Indånd ikke damp/spray. Bær beskyttelseshandsker. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes som insekt-middel mod flyvende og kravlende insekter på begrænsede overflader og revner og sprækker i eller omkring bygninger. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisnin-gen nævnte.

Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.

2 Synes om

og her sikkerheds blad…handsker, briller & evt. åndedrætsværn

suk at man bare har den slags i håndkøb…

https://app.ecoonline.com/api/document/v1/sds/15346222/pdf?accesskey=JmGS8M8R4cfj25RaLiL5AaaR/zPUbtbn/xHxw5_AgelisANrnkfHHYXqA5HLnpdYw&applicationID=7&int_status=0

Staldshock eller hvad det hedder vil jeg hvertfald ikke bruge…

Da jeg arbejde med malkekvæg strøede vi det under halmen i kalveboksene, og man skulle bruge handsker, fordi det var så giftigt.

Trinol har jeg jun brugt lige da jeg flyttede ind i min gamle lejlighed, fordi der var så mange lopper at de gik på mig :nauseated_face:

I denne lejlighed brugte jeg det også da jeg flyttede ind pga der var mange skægkræ…

Ellers har det ikke været nødvendigt…

Nu har jeg Simba til at klare både edderkopper, skægkræ og hvad der ellers af kryb der tør kravle ind til os :grin:

Staldchok fås mig bekendt kun som spray - tænker du muligvis på Stalosan, det er i hvert fald det man typisk anvender i hestebokse?
Det er så til gengæld klassificeret som desinfektionsmiddel, og beskrevet som neutral overfor dyr og mennesker…

2 Synes om

Ah ja, det var det som det hed :ups:

1 Synes om

Tjek - det kan muligvis være lokalirriterende og udtørrende, så handsker er nok en god ide, men giftigt er det ikke… :wink: